Aydınlatma Metni

MAKELSANZİNCİR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN TİC AŞ İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

MAKELSAN ZİNCİR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN TİC AŞ  (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır ) tarafından, işletilmekte olan internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Şirket nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Tarafınıza ait kimlik ve iletişim kategorisindeki veriler başta olmak üzere İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel veriler; güvenlik ve kimlik doğrulaması, şirketteki faaliyetlerin sürdürülebilmesi, hukuki işlemler, bilgi temini, dilek ve önerilerinizi almak ile şikâyetleri toplamak, ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere hizmetlerin önerilmesi için gerekli aktivitelerin icrası, müşteri hizmeti faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve daha iyi bir hizmet sunulabilmesi amaçlarıyla ve kanundan kaynaklanan sebeplerle KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenebilecektir.  

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda çalışanlarımıza, hizmet sağlayıcılarımıza, hukuk bürolarına, mali müşavirlere, yetkili satıcılara, bankalara, kargo firmalarına, hissedarlara, iş ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda doldurmuş olduğunuz formlar vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için zorunlu olduğu ölçüde işlenmekte ve kanunun ve teamülün gerektirdiği süreler boyunca saklanmaktadır.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

KVKK. 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketimize iletebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. İşbu prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde ilgili kişinin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

 

Veri Sorumlusu  : MAKELSANZİNCİR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN TİC AŞ 

Adres                  : DOĞANLAR MAHALLESİ 1607 SOKAK NO: 24 BORNOVA İZMİR 

E-posta adresi    : info@makelsanzincir.com

 

warning
Güvenlik testini gerçekleştiriniz.
error
Güvenlik testi başarısız.
warning
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
error
Bir Hata Oluştu!
success
Makelsan Zincir ve Konveyör Ekipmanları, Konveyör Zincirleri ve Özel Üretim Zincir Firması Logosu

Makelsan Zincir
Genellikle aynı gün içinde yanıt veriyor

Makelsan Zincir
Makelsan Zincir'e Hoş Geldiniz!

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bugün
X
Mesaj Gönder